Regulamin sklepu

REGULAMIN Sklepu serwisamalgamatu.pl

§1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego serwisamalgamatu.pl

Sklep Internetowy (Sklep) – Usługa Elektroniczna dostępna pod adresem serwisamalgamatu.pl, za pośrednictwem którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.).

Sprzedawca, Usługodawca:
DENTIAL M1 SP. Z O. O.
Juliana Tuwima 26/U1
90-014, Łódź
KRS: 0000698084, 
NIP: 7252230513,
REGON: 368443643.

Klient, Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu.

Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – środek komunikacji elektronicznej, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, tak jak dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dotycząca zakupu Produktu, zawarta na skutek złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia w Sklepie oraz jego przyjęcia przez Usługodawcę.

Produkt – towar, produkt dostępny i sprzedawany w Sklepie Internetowym. Rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§2 Postanowienia ogólne

Pkt. 2.1.

Sklep internetowy serwisamalgamatu.pl jest własnością firmy:

DENTIAL M1 SP. Z O. O.
Juliana Tuwima 26/U1
90-014, Łódź
KRS: 0000698084, 
NIP: 7252230513,
REGON: 368443643

Kontakt

e-mail: fspxm@icloud.com

TEL: +48731409090

Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Regulamin zawiera informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

Pkt. 2.2.

Dokonanie zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu przez Usługobiorcę.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3 Informacje o usługach elektronicznych

Pkt. 3.1.

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

Sklep Internetowy
Konto
Formularz Zamówienia

Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu Internetowego jest posiadanie przez Klienta:

 • komputera lub innych urządzeń mobilnych, umożliwiających przeglądanie sieci internet,
 • dostępu do internetu,
 • zainstalowanej przeglądarki internetowej, oraz
 • dostępu do poczty elektronicznej.

Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280×1024, włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Konto

Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Klienta:

 • wypełnieniu Formularza Rejestracji, gdzie niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej oraz utworzonego hasła do Konta w Sklepie Internetowym,
 • akceptacji regulaminu sklepu,
 • kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz
 • potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Konta, poprzez usunięcie Konta, w takim przypadku umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron; lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@serwisamalgamatu.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

Formularz Zamówienia

Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta następujących kroków (należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami na stronie Sklepu):

 • poprawne wypełnienie Formularza Zamówień, t.j.: podanie danych dotyczących Umowy Sprzedaży (dodatnie produktów do koszyka, podanie odpowiednich ilości),
 • podanie miejsca i sposobu dostawy zamawianych produktów,
 • wybranie sposobu płatności, oraz podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu i/lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, oraz numer telefonu kontaktowego. W wypadku podmiotów gospodarczych niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • akceptacja regulaminu Sklepu
 • Po wypełnieniu Formularza Zamówień, kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.

Pkt. 3.2.

Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu (spam, wirusy, ataki hakerskie). Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§4 Składanie zamówień

Pkt. 4.1.

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z: §3 pkt. 3.1. Formularz Zamówień.

Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (zakupy jednorazowe).

Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.

Szczegółowe opisy Produktów znajdują się na stronie Sklepu.

Ceny produktów umieszczone w sklepie serwisamalgamatu.pl podane są w PLN i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki oraz nie obejmują kosztów wysyłki. Ceny podane przy towarach są obowiązującymi w chwili zamówienia.

Sklep internetowy serwisamalgamatu.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłki znajdujących się w ofercie, wprowadzania i usuwania towarów z oferty, jak również do czasowego zamknięcia sklepu.

O łącznej kwocie do zapłaty za Produkty będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Umowa nie podlega automatycznemu przedłużeniu. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Produktów.

§5 Płatność

Pkt. 5.1.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

Po złożeniu Zamówienia Klient dokonuje przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu (przedpłata). Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klient.

Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem wybranego serwisu (przedpłata).

Sprzedawca nie udostępnia płatności za pobraniem.

Pkt. 5.2.

Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017 pkt.459 ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, wraz z zamówionymi Produktami. Dowód zakupu należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów, reklamacji lub odstąpienia od umowy

§6 Dostawa

Pkt. 6.1.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi i wybierane przez klienta w trakcie składania Zamówienia. Produkt wysyłany jest na adres wykazany przez Klienta w Formularzu, o ile strony nie ustalą inaczej.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy …

Sprzedawca oferuje Klientowi następujące koszty dostawy Produktów:

Kurier (przedpłata) 20,00 zł

Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówionych Produktów.

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 2 dni robocze od dnia wysyłki zakupionych produktów. Produkty wysyłane są przez Sprzedawcę kolejnego dnia roboczego, po zaksięgowaniu wpłaty Klienta. Przewoźnik doręcza przesyłki tylko od poniedziałku do piątku – za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy – w godzinach 8-16. Kurier ma obowiązek dostarczyć zakupiony towar ważący do 30 kg do drzwi odbiorcy.

Pkt. 6.2.

Sklep internetowy serwisamalgamatu.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.

Sprzedawca wskazuje, że z chwilą wydania przesyłki kurierowi ciężary związane z dostawą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu, przechodzą na Klienta.

W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, kupujący powinien postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zażądać od dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

 • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
 • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
 • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
 • szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki . W takim przypadku Kupujący powinien w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki zawiadomić o nich dostawcę i zażądać ustalenia jej stanu oraz udowodnić, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§7 Dane osobowe i Polityka prywatności

Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO – i jest dostępna pod tym adresem.

§8 Reklamacje

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

Pkt. 9.1.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

Jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), to podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: DENTIAL M1 SP. Z O. O.
Juliana Tuwima 26/U1
90-014, Łódź

lub mailowo: fspxm@icloud.com. Reklamacja powinna zawierać informacje o okolicznościach reklamacji (rodzaj, data wystąpienia wady i ewentualna dokumentacja fotograficzna ), żądanie Klienta odnośnie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, oraz dane kontaktowe składającego reklamację

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

Uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:

 • żądanie obniżenia ceny Produktu albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
 • żądanie wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

Reklamacji nie podlegają:

– produkty przecenione,

– wady jawne, jeśli klient wiedział o wadach w dniu zakupu

– produkty używane po zakupie przez długi okres czasu

– produkty uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użytkowania

Pkt. 9.2.

Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

Mediacja – prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH – sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów – mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Platforma ODR – punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem internetowym:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§10 Odstąpienie od Umowy

Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.), z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia i wysłać go na adres mailowy Sprzedawcy; fspxm@icloud.com, lub na adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone wzoru, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma zwrotu zakupionego Produktu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument zobowiązany jest do zwrotu nienaruszonego Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności zostanie dokonany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Klient powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sklepu Internetowego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy.

Zwrot zakupionego produktu jest możliwa jedynie wówczas, gdy był nieużywany, jest kompletny i nieuszkodzony przez klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Aby wymiana mogła zostać szybko przeprowadzona, należy wysłać towar zapakowany i zabezpieczony opakowaniem ochronnym (karton) zapobiegającym pognieceniu, zniszczeniu i stłuczeniu. Do przesyłki należy dołączyć oryginalny dowód zakupu.

W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
zawartych w drodze aukcji publicznej,
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§11 Własność intelektualna

Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep Internetowy, a także zawartość Sklepu serwisamalgamatu.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony serwisamalgamatu.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

§12 Postanowienia Końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany miejsca wykonywania działalności, zmiany adresu do doręczeń, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów Sprzedaży, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

Korzystanie ze sklepu serwisamalgamatu.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy na adres: fspxm@icloud.com.

Sklep internetowy serwisamalgamatu.pl